...

Brewery De Zwoane

Artikel 1: Algemene bepalingen & gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de websites van Brewery ‘De Zwoane’ zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Brewery ‘De Zwoane’ houdt in dat de klant de voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepassing ervan uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende bepalingen vanwege de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Brewery ‘De Zwoane’ werden aanvaard.

De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van Brewery ‘De Zwoane’. Hoewel Brewery ‘De Zwoane’ hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn.

Brewery ‘De Zwoane’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

Brewery ‘De Zwoane’ kan niet garanderen dat de Website foutloos en ononderbroken zal functioneren. We zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade vanwege trage of uitblijvende aflevering van elektronische communicatiemiddelen of vanwege onderschepping of manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door personen of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie of het overdragen van virussen.

De website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit hiervan (met inbegrip van alle informatie, software, tekst, afbeeldingen, video en audio alsook het ontwerp) zijn eigendom van Brewery ‘De Zwoane’, of van onze groepsmaatschappijen en onze partners, en zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

U mag de website uitsluitend gebruiken voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden. Het is toegestaan om kopieën van (delen van) de website te maken voor persoonlijk gebruik. Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen enkel deel van de inhoud van onze website voor andere doeleinden gebruiken.

De website bevat, uitsluitend ter info, links naar websites van derden. Brewery ‘De Zwoane’ staat niet in voor de inhoud en het al dan niet functioneren van deze websites. Brewery ‘De Zwoane’  spant zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar een garantie kan niet gegeven worden..

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van bezoekers aan onze Website en van personen die een overeenkomst met ons aangaan. We maken op de Website gebruik van meerdere cookies. Ons Privacy & Cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van de Website en maakt integraal deel uit van deze Voorwaarden. Deze privacy policy werd opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (uiterlijk of productinformatie) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd (zie ook artikel 17).

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere – verplicht door de klant te dragen – taksen, alsook het statiegeld. Indien leverings-, reservatie- of administratiekosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto is illustratief bedoeld maar kan elementen bevatten die niet in de prijs inbegrepen zijn.

Artikel 3: Webshop aanbod

Het webshop- aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik en voor klanten die op de dag van aankoop en levering ouder zijn dan 18 jaar. We hebben in de bestelprocedure verschillende leeftijdscontroles ingebouwd om er zeker van te zijn dat we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen. 

Ondanks het feit dat catalogus en website met de grootst mogelijke zorg werden en worden samengesteld, is het steeds mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet recent is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brewery ‘De Zwoane’ niet. De zaak is voor wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Brewery ‘De Zwoane’ is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten zoals zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te willen nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Brewery ‘De Zwoane’, dat niet kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Onze website is uitsluitend bestemd voor de promotie van onze producten in Benelux.

Onze producten zijn geschikt voor consumptie. We garanderen dat de door ons geleverde producten conform de beschrijving op de website en etikettering van de producten zijn, van goede kwaliteit zijn en dat ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

Wij adviseren dat de producten op een droge plek worden bewaard dat ze niet aan direct zonlicht of regen worden blootgesteld en niet bij temperaturen onder het vriespunt of in de open lucht worden bewaard.

De producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt.

De producten worden in België verpakt en verstuurd. De accijnzen voor de producten worden in België betaald.

Artikel 4: Online aankopen

Alle aankopen dienen te gebeuren via de website van Brewery ‘De Zwoane’. Gelieve hierbij de bestelinstructies op het scherm te willen volgen. 

De artikelen worden thuis bij de klant of via een andere overeengekomen leveringsmodaliteit (zie artikel 7) geleverd binnen de 8 dagen na bestelling.

Brewery ‘De Zwoane’ is ertoe gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren op grond van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke ander order of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van volledige betaling door de klant, exclusief eigendom van Brewery ‘De Zwoane’. 

Het risico op verlies of beschadiging gaat echter over op de klant vanaf de levering. Deze verbindt er zich toe om zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Brewery ‘De Zwoane’ te wijzen, bijvoorbeeld aan personen die op de nog niet volledig betaalde artikelen beslag zouden komen leggen.

Artikel 6: Sancties bij niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Brewery ‘De Zwoane’ beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 12% op het betreffende bedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Brewery ‘De Zwoane’ zich het recht om niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering – Afhaling

Levering
Wij bezorgen in heel België. Als u vóór 17.00 uur uw bestelling hebt geplaatst, streven we ernaar de producten binnen de week te bezorgen. Wij streven ernaar het gekozen levertijdstip te halen, maar we kunnen dit helaas niet garanderen. Indien het aflevermoment onverhoopt niet gehaald kan worden, zullen wij u per e-mail op de hoogte houden van het nieuwe verwachte aflevermoment.

Voor de bezorging van uw bestelling kunnen kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte van uw bestelling en het land van levering. De bezorgkosten worden hier weergegeven op de website en worden ook weergegeven tijdens het bestelproces en in de bevestigingsmail.

Personen die een levering van alcoholhoudende producten in ontvangst nemen, moeten de wettelijke minimumleeftijd voor alcoholconsumptie hebben bereikt. De bezorger kan naar de leeftijd informeren en om legitimatie vragen. De bezorger kan weigeren de producten af te leveren indien geen geldige legitimatie wordt getoond.

Als er niemand thuis is op het tijdstip van levering, of indien er geen meerderjarige persoon de producten in ontvangst kan nemen, zal de bezorger het pakket mee terugnemen en een kaart bij u in de brievenbus doen. Daarop staat aangegeven of we uw pakket eventueel bij uw buren hebben kunnen afgeven.
De hierboven genoemde leeftijdscheck geldt ook voor de ander bezorg- en ophaalmogelijkheden. De producten worden uitsluitend binnen de Benelux geleverd.

Indien de aangekondigde leveringstermijn wordt overschreden, zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht. De levering dient binnen de 30 dagen te gebeuren, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere termijn. Indien levering binnen deze periode niet kan gebeuren, dient de consument hiervan op de hoogte te worden gesteld en heeft deze laatste het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen.

U hebt de keuze, thuis of op het werk,  in een pakketjesautomaat of in een Bpost-punt.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming bij levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Afhaling :
Indien gewenst kunnen de producten ook op de hoofdzetel van Brewery ‘De Zwoane’ afgehaald worden. Dit is enkel mogelijk na afspraak. Desgewenst kunnen de producten dan uitzonderlijk betaald worden bij afhaling.

Artikel 8: Garantie

  1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 

Volgens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (eventueel: levering aan) de eerste eigenaar. Bij elke andere commerciële garantie blijven deze rechten onverminderd van kracht.

  1. Algemeen

Om een beroep te kunnen doen op de garantiebepalingen, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis werden afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Brewery ‘De Zwoane’ -klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen. 

Elk gebrek dient binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op reparatie of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongevallen, verwaarlozing, abnormaal of incorrect gebruik van het artikel, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product of slecht onderhoud.  

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte(re) levensduur of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 1 maand volgend op de aankoopdatum of eventueel de leveringsdatum, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

De garantie is niet overdraagbaar. 

Artikel 9: Herroepingsrecht, annulatie & retourbeleid

De koper heeft het recht om van de aankoop af te zien met of zonder reden binnen een tijdspanne van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag (inbegrepen) van de levering van de producten. Tijdens deze periode verbindt de koper zich ertoe de producten met zorg te behandelen.

Alle geretourneerde producten moeten zich in originele staat en in originele verpakking bevinden, met uitzondering van producten die defect geleverd waren. Als de door u geretourneerde producten minder waard zijn geworden door onnodig gebruik of beschadiging, kunnen we een vergoeding voor deze schade inhouden op het bedrag dat we aan u terugbetalen. Producten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na de beslissing om de overeenkomst te herroepen worden geretourneerd. De (post)verzendingsdatum van het retourpakket is de controledatum. De retourzending is voor rekening en risico van de koper. Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde pakketten worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de koper.

Brewery ‘De Zwoane’ is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van één of meerdere teruggezonden artikel(s) als gevolg van de retourzending van een pakket.

Gepersonaliseerde artikelen kunnen in geen enkel geval worden geretourneerd.

Onder Belgisch recht (conform Art. VI. 53 WER) kunnen wij als ondernemer bepaalde producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als we dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermelden. We verklaren deze uitsluitingen echter niet van toepassing.

In het geval dat de koper producten wenst te retourneren, geniet het onze voorkeur dat u hiervoor contact opneemt via e-mail sales@dezwoane.be,  We verzoeken u altijd om het bestelnummer te vermelden. Dit bestelnummer staat vermeld in de bevestigingsmail van uw bestelling. Brewery ‘De Zwoane’ verplicht zich ertoe deze verzoeken binnen 5 werkdagen te beantwoorden, inclusief een voorstel voor terugbetaling en/of omruiling van de producten.

Het is aan de koper om de fysieke retour van de producten op te zetten naar volgend adres: Brewery ‘De Zwoane’, Ter zwaanhoek 29 – 8400 Oostende, België, en enkel na schriftelijke aanvaarding van Brewery ‘De Zwoane’  door middel van een antwoord op de originele e-mail of een ander formeel en schriftelijk antwoord. De gemaakte verzendingskosten en eventuele verpakkingskosten zijn voor rekening van de koper en worden niet terugbetaald door Brewery ‘De Zwoane’.

Indien de geretourneerde producten door andere producten worden vervangen om redenen die buiten de verantwoordelijkheid van Brewery ‘De Zwoane’ vallen – en dus voortkomen uit een fout of beslissing van de koper – zijn de daaruit voortvloeiende extra verzend-, verpakkings-, behandelings-, administratie- en betalingstransactiekosten voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen.

We storten de betreffende bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat u hebt aangegeven van de aankoop af te zien, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de bestelling hebt betaald. Wij kunnen echter terugbetaling uitstellen totdat wij de producten hebben ontvangen of (indien eerder) wij van u een bewijs van retourzending hebben ontvangen.

De waarde van terugbetalingen wordt beperkt tot de prijs van de producten in de fysieke shop. De extra verpakkings-, behandelings-, administratie- en betalingstransactiekosten worden dus niet vergoed.

Retourzendingen waarvan geen voorafgaande kennisgeving en aanvaarding door Brewery ‘De Zwoane’  bestaat, zijn geen garantie voor terugbetaling. Indien er voor Brewery ‘De Zwoane’  geen reden is om een teruggestuurd pakket te aanvaarden, wordt het door Brewery ‘De Zwoane’  gedurende maximaal 30 kalenderdagen en op risico van de klant opgeslagen totdat er een oplossing voor het probleem is.

Informatie over de manier waarop u een bestelling kunt annuleren en van uw rechten gebruik kunt maken, is ook te vinden in de bevestigingsmail en op de pagina Levering & Retourneren op onze website.

Artikel 10: Privacy

Brewery ‘De Zwoane’ hecht bijzonder veel belang aan uw privacy. 

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt zijn de navolgende bepalingen van toepassing:

– de verantwoordelijke voor de verwerking, Brewery ‘De Zwoane’ – Ter zwaanhoek 29 – 8400 Oostende respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven bij de verwerking van persoonlijke gegevens;

– de door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, de verwerking van bestellingen, het versturen van nieuwsbrieven, het verstrekken van informatie over onze activiteiten, onze reclame- en/of marketingdoeleinden en dergelijke;

– u beschikt steeds over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Brewery ‘De Zwoane’ gratis de schriftelijke weergave verkrijgen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn;

– uw persoonsgegevens zullen in geen enkel geval worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden;

– u bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw log-in-gegevens en het gebruik van uw paswoord. Dat laatste wordt gecodeerd opgeslagen en Brewery ‘De Zwoane’ heeft hiertoe geen toegang.

– Brewery ‘De Zwoane’ kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u naar de Brewery ‘De Zwoane’ -website leidde, of waarlangs u onze site verlaat. Dit maakt het voor ons mogelijk om de Brewery ‘De Zwoane’ -website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen er ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt als u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan enkel een toestel identificeren. We vermelden:

 – ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben deze optimaal te laten functioneren. Voorbeelden hiervan zijn: instellingen van de gebruiker bij vorige bezoeken aan de site of bijvoorbeeld een vooraf ingevuld formulier met data die de klant tijdens vorige bezoeken heeft ingevoerd. 

– ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, zoals een aanwezige marketing- of advertentieplug-in van bijvoorbeeld Facebook of Google Analytics (zie verder). Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven. Dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website niet verhindert. 

Voor Google Analytics-gebruikers vermelden we het volgende:

– Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten behoeve van website-exploitanten en andere diensten die belang stellen in website-activiteit en internetgebruik. Het bedrijf mag deze informatie aan derden doorgeven indien de service hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het bedrijf zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover het beschikt. U kunt, zoals hoger vermeld, het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat cookies achteraf van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen (de help-functie) van uw browser. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen als gevolg hiervan niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten, door Brewery ‘De Zwoane’, op gelijk welk moment om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan een dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 13: Brewery ‘De Zwoane’ klantendienst 

De Brewery ‘De Zwoane’ klantendienst is bereikbaar op het emailadres sales@dezwoane.be of via briefpost op het adres: Brewery ‘De Zwoane’ – Ter zwaanhoek 29 – 8400 Oostende

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

De algemene verkoopsvoorwaarden van Brewery ‘De Zwoane’ kunnen worden aangevuld met andere bepalingen waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de eerstgenoemde clausules. Brewery ‘De Zwoane’ kan deze steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na een dergelijke wijziging, houdt een aanvaarding door de klant in van deze nieuwe voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicatievormen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 Artikel 16: Gedragscodes

Brewery ‘De Zwoane’ onderschrijft de Belgische BeCommerce-gedragscode

Artikel 17: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht betreffende het toepasselijk recht en met de clausules van de Rome-I verordening in verband met internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd. 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.